โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล ๕) บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ (ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วัดวิภาวดีรังสิต ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เนื่องในวันพระ ตามแผนการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และพัฒนาองค์กรคุณธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกนิเทศติดตาม ประเมินผลเพื่อประกันการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ณ ตำบลหนองไทร และอำเภอพุนพิน อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,890