สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พศจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พศจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ คำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ ๗๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแผ่ ฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ/ร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดที่ตั้งของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด พศจ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา " หมู่บ้านรักษาศีล ๕ "(ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) พระดำรัสถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 65,707