ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พศจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร   อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   พศจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พศจ.สุราษฎร์ธานี) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พศจ.สุราษฎร์ธานี การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กพข.)  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ซึ่งมีการพิจารณาคำขอของวัดเพื่อสรุปข้อมูลประกอบการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,841