พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอุดมธรรมปรีชา (จำลอง ธมฺมิสฺสโร ป.ธ.๔) อายุ ๘๘ ปี พรรษา ๖๗ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ประชุมการดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พิธีวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมในโครงการ “การคัดกรองและตรวจสอบประวัติของอาชญากรรมของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท” และกราบนมัสการพระครูพิทักษ์เจติยานุกูล เจ้าคณะอำเภอไชยา รักษาการเจ้าอาวาสพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  ณ พระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ากราบนมัสการ พระครูสุนทรธรรมพินิจ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ธ) และเข้ากราบนมัสการ พระครูปริยัติคุณาวุธ รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,458