ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

พันธกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

"อุปถัมภ์ คุ้มครอง และสนองงานทางพระพุทธศาสนา พัฒนาการเผยแผ่หลักธรรม น้อมนำหลักธรรมสู่ประชาชน"


 1. ส่งเสริมให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความมั่นคง ยั่งยืน
 2. ส่งเสริมและจัดการการศึกษาคณะสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
 3. จัดการศึกษาสงฆ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมด้วยพุทธธรรม เผยแผ่ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และเสริมสร้างสังคมพุทธธรรมให้มีความเข้มแข็ง
 4. ดำเนินการให้มีพุทธมณฑลจังหวัด เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
 5. พัฒนาการดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ

 

อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี


 1. ส่งเสริม สนับสนุน ปฏิบัติงานตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ การกำหนดมาตรฐานการสำเร็จการศึกษาของคณะสงฆ์ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ธรรมศึกษา และพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 2. สนองงานและประสานงานคณะสงฆ์ และถวายการสนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 3. ให้การดูแล คุ้มครองพระพุทธศาสนาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 4. ดูแลรักษาและบริหารจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 5. ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
 6. ปฏิบัติงานตามเป้าหมายของผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบ กฏหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน และปฏิบัติการตามนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf แผนแม่บท IT พศ. (ตัวอย่างข้อมูล) |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 299,721