สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมการฝึกอบหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

| ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

นางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายนางสาวปราณี ทองแดง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ 

เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมการฝึกอบหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มป้องกันและปราบปรามการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร   

ในการนี้ ดร.อินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ซึ่งการประชุมฯ เป็นไปอย่างเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 299,721