ขอความเมตตานุเคราะห์เก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ

ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน


           สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

 ? ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเลขที่ของพระคุณท่าน ตาม Link นี้ (เลขที่บุคลากรแต่ละตำแหน่งตามที่กำหนดทาง website ของกองพุทธศาสนศึกษา )

ตรวจสอบเลขที่ >> https://deb.onab.go.th/th/content/page/index/id/5648 <<


? ขั้นตอนที่ 2 เมื่อได้เลขที่ของพระคุณท่านตาม ขั้นตอนที่ 1 แล้วนำมา กรอกในแบบฟอร์มดังต่อไปนี้


? แบบกรอกประวัติพระปริยัตินิเทศก์ เพื่อเก็บข้อมูลประกอบร่างอนุบัญญัติ พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

link ประวัติพระปริยัตินิเทศก์ >> https://deb.onab.go.th/th/eform/item/index/id/7 <<


? แบบกรอกประวัติครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เพื่อเก็บข้อมูลประกอบร่างอนุบัญญัติ พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

Link ประวัติครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี >> https://deb.onab.go.th/th/eform/item/index/id/10 <<


? แบบกรอกประวัติครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เพื่อเก็บข้อมูลประกอบร่างอนุบัญญัติ พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

Link #ประวัติครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม >> https://deb.onab.go.th/th/eform/item/index/id/11 <<


 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 299,674