พศจ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา " หมู่บ้านรักษาศีล ๕ "(ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี)

| วันพฤหัสบดี  ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นำโดย นางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการในสังกัด
ดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา " หมู่บ้านรักษาศีล ๕ "(ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔

(วัดไร่ขิง พระอารามหลวง) ประธานฯส่วนกลาง

พระเทพมงคลกวี ประธานฯหนใต้

พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการฯ คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในการนี้ นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถวายการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมถวายการต้อนรับและถวายสักการะ

ณ วัดสมัยสุวรรณ บ้านโตรม หมู่ที่ ๑ ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 134,610