ลงพื้นที่สำรวจตรวจความพร้อมของเสนาสนะของวัดพุทธเจดีย์(ร้าง) หมู่ที่ ๓ ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางสาวปราณี ทองแดง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

และข้าราชการในสังกัด

ได้ลงพื้นที่สำรวจตรวจความพร้อมของเสนาสนะ

ของวัดพุทธเจดีย์(ร้าง) หมู่ที่ ๓ ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์

ซึ่งได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์แล้ว พร้อมด้วยพระสุนทรศักดิ์ สนฺตมโน ประธานสงฆ์

และนายกิตติณภัช พรหมอักษร ผู้ได้รับอนุญาตให้ปฏิสังขรณ์วัดพุทธเจดีย์(ร้าง)

ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ พร้อมพุทธศาสนิกชนในพื้นที่

ซึ่งปรากฎว่าเสนาสนะได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์

และมีความพร้อมที่จะยกวัดพุทธเจดีย์(ร้าง) ขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,677