สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการประชุมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

| วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมข้าราชการในสังกัด

ร่วมโครงการประชุมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ 

ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานสงฆ์ 

ณ วัดโคกกะฐิน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ในการนี้ มีพระเทพปวรเมธี ประธานกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ รองอธิบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมีประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ระดับหน ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด ,เลขานุการศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด  ,ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา และข้าราชการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนใต้ เข้าร่วมประชุมฯ 

ซึ่งการประชุมฯ เป็นไปอย่างเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 299,721