สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ และถวายคำแนะนำ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุอินทรวิหาร

| วันเสาร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. 

นางประวิว  พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และข้าราชการในสังกัด  

ออกตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ และถวายคำแนะนำ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุอินทรวิหาร 

ณ วัดมหาธาตุอินทรวิหาร ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด  งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการบูรณะศาลาการเปรียญ

โดยวัดดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่วัดได้เสนอขอรับเงินอุดหนุนอย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 134,611