สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีฉลองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยพระบรมราชานุญาต ในโอกาสที่มติมหาเถระสมาคมมีมติให้เลื่อน พระครูสุตวราภิยุต (สุริยันต์ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๓) เจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม เจ้าอาวาสวัดเกษตราราม เป็นพระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก

| วันเสาร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

เวลา ๐๘.๐๐ น. 

นางประวิว  พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และข้าราชการในสังกัด

เข้าร่วมพิธีฉลองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยพระบรมราชานุญาต ในโอกาสที่มติมหาเถระสมาคมมีมติให้เลื่อน พระครูสุตวราภิยุต (สุริยันต์ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๓) เจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม เจ้าอาวาสวัดเกษตราราม เป็นพระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก

โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปริยัตยาภิรม เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานสงฆ์

และ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ณ วัดเกษตราราม อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และภาคประชาชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในการนี้ พิธีฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 299,641