สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข้ ๑ วัด ๑ รูปทั่วไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ ๑

| วันพุธ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 

นางประวิว  พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข้ ๑ วัด ๑ รูปทั่วไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๐ รูป

จัดถวายการอบรมโดย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 

โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๖ เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง เป็นองค์ประธานสงฆ์

ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในการนี้ พิธีปิดโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 134,590