สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| วันอังคาร ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 

นางประวิว  พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวหิรัญยาเนตร ดิศรพงศ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

เข้าร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ เจ้าประคุณ พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง  องค์ประธานในพิธีฯ

และ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กล่าวถวายรายงาน

การนึ้ มีพระเถรานุเถระ ครูสอนพระปริยัติธรรมจากทั่วประเทศ และ ข้าราชการสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ โดยพร้อมเพรียงกั


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 134,618