สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ ณ อำเภอท่าฉาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

นางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการในสังกัด 

ลงพื้นที่ ณ อำเภอท่าฉาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุภัทรธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอท่าฉาง ในการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และข้อมูลของหมู่บ้าน

ซึ่งการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 104,786