สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ ณ วัดแหลมสอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งและการขึ้นทะเบียนวัด

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มีนาคม  ๒๕๖๖ 

นางประวิว  พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการในสังกัด 

ลงพื้นที่ ณ วัดแหลมสอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งและการขึ้นทะเบียนวัด 

โดยได้รับความเมตตา จากพระครูถิรปัญญากร เจ้าอาวาสวัดแหลมสอ ในการให้ข้อมูล

ซึ่งการลงพื้นที่ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 104,786