สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (คสจ.สฎ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธ ที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๖ 

เวลา ๑๓.๓๐ น.

นางประวิว  พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการในสังกัด

เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (คสจ.สฎ.)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระครูปริยัตยาภิรม เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมฯ

มี รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล คณะสงฆ์เลขานุการ คณะกรรมการสงฆ์ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

ณ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ซึ่งการประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 395,496