สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกติดตามการขอเบิกเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของวัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม  ๒๕๖๖ 

เวลา ๑๓.๓๐ น.

นางประวิว  พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางพรประไพ  คงทรัพย์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 

ออกติดตามการขอเบิกเงินงบประมาณเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของวัดพระมหาธาตุคีรีอินทราวิหาร  ตำบลกะเปา  อำเภอคีรีรัฐนิคม 

และติดตามการบูรณะอุโบสถ  ของวัดเกาะกลาง  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

โดยทั้ง ๒  วัดได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่วัดได้เสนอขอรับเงินอุดหนุนอย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งการออกตรวจติดตามฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 104,804