พศจ.สุราษฎร์ธานี การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กพข.)  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ซึ่งมีการพิจารณาคำขอของวัดเพื่อสรุปข้อมูลประกอบการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

| วันพุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.  

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบหมาย นายชูศักดิ์  รู้ยิ่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กพข.)  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ซึ่งมีการพิจารณาคำขอของวัดเพื่อสรุปข้อมูลประกอบการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗  
ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้เสนอแผนการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป  จำนวน  ๘  วัด  
แผนการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนสมทบก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ  จำนวน  ๔  วัด  
แผนการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงอาคารเรียน (โรงเรียนพระปริยัติธรรม)  จำนวน ๑  โรงเรียน  
   โดยมีนางประวิว  พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นกรรมการและเลขานุการ
ณ ห้องประชุมนางยวน  ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ทั้งนี้ การดำเนินการพิจารณาเงินอุดหนุนดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,819