พศจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

| วันจันทร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

นางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธาน

 มอบหมายนางสาวหิรัญยาเนตร ดิศรพงศ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี

ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

ในการนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.ป.ธ.๙ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดฯ และบรรยายพิเศษ และ นายสิปป์บวร แก้วงาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีครูสอนพระปริยัติธรรมจากทั่วประเทศ และข้าราชการสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,813