พศจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ คำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ ๗๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแผ่ ฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ/ร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดที่ตั้งของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด

| วันจันทร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.  

นางประวิว พรมมานอก  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ  Zoom) เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ คำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ ๗๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแผ่ ฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ/ร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดที่ตั้งของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด
ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,816