พศจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ เวลา  ๑๓.๓๐ น.


นางประวิว  พรมมานอก  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค

แก่พระภิกษุสามเณรในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนใต้

ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะหนใต้

เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช  ประธานสงฆ์

และมีนายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีพระภิกษุสงฆ์

และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ข้าราชการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 65,698