พศจ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๔ - ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๕

นางประวิว  พรมมานอก  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง

ในการนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม

ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โดยมีนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ถวายสักการะ และกล่าวถวายรายงาน

มี ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศจังหวัด พระปริยัตินิเทศทั่วประเทศ ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้แทนสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้แทนสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง

ผู้แทนสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้แทนโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

และเจ้าหน้าที่ผู้สนองงานด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม เข้าร่วมประชุมสัมมนา

ทั้งสิ้น ๘๓๐ รูป/คน ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 65,705