พศจ.สุราษฎร์ธานี ประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๕ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางประวิว  พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๕

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เพื่อติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย

ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 56,471