พศจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการประชุมติดตามการปฏิบัติงานพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ณ วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

วันจันทร์ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น.

นางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมข้าราชการในสังกัด

ร่วมโครงการประชุมติดตามการปฏิบัติงานพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุมฯ  

ณ วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  

ในการนี้ มีพระเทพปวรเมธี ประธานกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์

รองอธิบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

และมีประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ระดับหน ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

,เลขานุการศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด  

,ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา และข้าราชการ

ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนใต้ เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งการประชุมฯ เป็นไปอย่างเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 134,585