พิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ผู้เข้าสอบบาลีศึกษา และกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ พระอุโบสถวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอังคาร ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางประวิว พรมมานอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจ้งหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน

ในพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร

ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ผู้เข้าสอบบาลีศึกษา และกรรมการกำกับห้องสอบ

ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕
ณ พระอุโบสถวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีพระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๖ เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์

ในการนี้การดำเนินการจัดพิธีดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 299,674