พิธีมอบตราตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารและมอบพระบัญชาแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ณ พระอุโบสถ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวิหาร

วันจันทร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.
พระครูปริยัตยาภิรมย์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง

ได้เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

แด่พระครูพิทักษ์เจติยานุกูล เจ้าคณะอำเภอไชยา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

และมอบพระบัญชาแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

แด่พระมหาสุพัฒน์ สุรวํโส ณ พระอุโบสถ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวิหาร

โดยมีนายเจริญศักดิ์ วงษ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา เป็นผู้อ่านตราตั้งและพระบัญชาในพิธีฯ ดังกล่าว

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยนางสาวปราณี ทองแดง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

และข้าราชการในสังกัด ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อให้พิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,677