ประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นางสาวปราณี ทองแดง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โดยมีนายนันทวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งการประชุม ฯ เป็นไปอย่างเรียบร้อย
 


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,663