ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางสาวปราณี ทองแดง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการในสังกัด

ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ณ วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ซึ่งดำเนินการบูรณะศาลาการเปรียญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยมีพระครูปลัดธรรมรัตน์ อนิวตฺโต เจ้าอาวาสวัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

และคณะกรรมการวัดร่วมให้รายละเอียดการดำเนินงานเป็นอย่างดี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,670