ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ช่วงเทศกาลปีใหม่

วันจันทร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางสาวปราณี ทองแดง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   ช่วงเทศกาลปีใหม่

โดยมี นายสำนวนทองศรี จ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ณ ห้องประชุมของสำนักงานจังหวัดฯ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งการประชุมฯดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,654