ออกตรวจติดตามวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด สมทบบูรณะเมรุและเตาเผาวัดที่ได้รับฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นางสาวปราณี ทองแดง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการในสังกัด

ออกตรวจติดตามวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด

สมทบบูรณะเมรุและเตาเผาวัดที่ได้รับฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ณ วัดพัฒนาราม  พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยได้ความเมตตานุเคราะห์จาก

พระมหาประเสริฐศักดิ์ ปุญฺญพฑฺฒโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง

ให้ข้อมูลในการบูรณะฯดังกล่าวเป็นอย่างดี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,632