พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี พระราชไพศาลมุนี (ปราโมทย์ สิริจนฺโท) เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง

วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
    ข้าราชการสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี พระราชไพศาลมุนี (ปราโมทย์ สิริจนฺโท)

เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง

โดยมีพุทธศาสนิกชน เจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เข้าร่วมพิธีฯในครั้งนี้ ณ อุโบสถวัดธรรมบูชา อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,295