โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล ๕) บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ ที่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด

ในฐานะคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  

โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล ๕) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินผล

การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

ของบ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมี พระครูปริยัติคุณาวุธ รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

พร้อมด้วย พระครูสิริธรรมวัฒนากร เจ้าคณะอำเภอเวียงสระ

พระครูธีรธรรมานุกูล เจ้าคณะตำบลบ้านส้อง เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ในเขตอำเภอเวียงสระ

ให้ความเมตตาร่วมในพิธี

ในการนี้นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ

หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ รวมทั้งประชาชน

เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดวิภาวดีรังสิต ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,917