ออกนิเทศติดตาม ประเมินผลเพื่อประกันการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี ณ อำเภอเวียงสระ และ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
     นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด  ได้ออกนิเทศติดตาม

ประเมินผลเพื่อประกันการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี

ณ สำนักเรียนวัดบ้านส้อง ตำบลบ้านส้อง วัดคลองตาลตำบลเวียงสระอำเภอเวียงสระ,

วัดบางสวรรค์ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง 

และที่พักสงฆ์บ้านปลายศอก ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี,

ลงพื้นที่ตรวจเงินอุดหนุน ณ วัดคลองตาล ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ,

วัดศรัทธาวนาราม ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,897