ออกนิเทศติดตาม ประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี ณ วัดภูเขาน้อย ตำบลเกาะพะงัน และวัดโพธิ์ ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
     นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี                          

พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด  

ได้ออกนิเทศติดตามประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา

พระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี

ณ วัดภูเขาน้อย ตำบลเกาะพะงัน

และวัดโพธิ์ ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตรวจเยี่ยมที่พักสงฆ์ท้องนายปาน ที่จะขอใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อขอตั้งวัด

และเยี่ยมวัดอัมพวันซึ่งตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

ณ วัดอัมพวัน ตำบลเกาะพะงัน  อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,334