ออกนิเทศติดตาม ประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

     นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ออกนิเทศติดตาม

              ประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ  ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย

และได้ถวายคำแนะนำการจัดเตรียมเอกสาร

เพื่อขอรับให้ที่ดินของวัด

ณ วัดแหลมสุวรรณาราม ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แด่พระครูศรีสุวรรณาภรณ์ เจ้าอาวาส จำนวน ๒ แปลง

ที่ตำบลบ่อผุด  อำเภอเกาะสมุย เพื่อเป็นที่ประกอบศาสนกิจของวัด
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,337