ออกนิเทศติดตามประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี ณ สำนักเรียนวัดชโลตตมาราม ตำบลนาใต้/สำนักเรียนวัดทองประธาน ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม , สำนักเรียนวัดพัฒนารมย์/สำนักเรียนโฉลกศิลาราม ตำบลลำพูน/สำนักเรียนวัดควนสุบรรณ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมตรวจติดตามวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด วัดควนสุบรรณ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
     นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 มอบหมายให้นางพรประไพ คงทรัพย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด

ได้ออกนิเทศติดตามประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพ
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี  

 ณ สำนักเรียนวัดชโลตตมาราม  ตำบลนาใต้/

สำนักเรียนวัดทองประธาน ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม ,

สำนักเรียนวัดพัฒนารมย์/

สำนักเรียนโฉลกศิลาราม ตำบลลำพูน/

สำนักเรียนวัดควนสุบรรณ ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พร้อมตรวจติดตามวัดที่ได้รับเงินอุดหนุน

บูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด

วัดควนสุบรรณ ตำบลควนสุบรรณ

อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,343