ออกนิเทศติดตาม ประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี ณ สำนักเรียนวัดท่าเสวียด อำเภอท่าฉาง/วัดศรีสุวรรณ อำเภอท่าชนะ/วัดชัยธาราวาส,วัดรัตนาราม,วัดพระบรมธาตุไชยา อำเภอไชยา พร้อมตรวจติดตามวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด วัดเขากอม ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้                      

นางสาวสาลินี ทองเพชร นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดได้ออกนิเทศติดตาม

ประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี

ณ สำนักเรียนวัดท่าเสวียด อำเภอท่าฉาง/วัดศรีสุวรรณ อำเภอท่าชนะ

/วัดชัยธาราวาส,วัดรัตนาราม,วัดพระบรมธาตุไชยา อำเภอไชยา

พร้อมตรวจติดตามวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด

และพัฒนาวัด วัดเขากอม ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,338