ออกนิเทศติดตาม ประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี ณ สำนักเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด  ได้ออกนิเทศติดตาม ประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี ณ สำนักเรียนวัดคีรีไพรสณฑ์,วัดสองพี่น้อง อำเภอพนม/วัดตาขุน อำเภอบ้านตาขุน/วัดวนาราม,วัดเกษตราราม อำเภอคีรีรัฐนิคม พร้อมตรวจติดตามวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด วัดพระถ้ำสีสุก ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,328