จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ณ วัดศรีพนมพลาราม ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด

จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

ณ วัดศรีพนมพลาราม ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีที่ปรึกษาฯ

นำโดยพระครูปริยัติคุณาวุธ เจ้าอาวาสวัดกลางใหม่ รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พระครูสุขุมธรรมโกศล เจ้าอาวาสวัดกาฬสินธุ์ เจ้าคณะตำบลประสงค์ (แทนเจ้าคณะอำเภอท่าชนะ)

พระปลัดไกรสร เกสโร เจ้าอาวาสวัดพนมพลาราม พระมหาศุภชัย สุภชโย เจ้าอาวาสวัดวิภาวดีรังสิต

พระครูสังฆรักษ์ วิทวัส โชติญาโณ เจ้าอาวาสวัดควนสุบรรณ

พระปลัดวรกิจ วรกิจโจ เจ้าอาวาสวัดสุนทรนิวาส เข้าร่วมประชุม

โดยมี นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานคณะกรรมการฯ

พร้อมด้วย นายวิโรจน์  เดชเกลี้ยง นายอำเภอท่าชนะ 

นายสุพัชรพงศ์  วรประดิษฐ์  นายอำเภอเวียงสระ ผู้นำชุมชนต้นแบบ บ้านโคง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลประสงค์  อำเภอท่าชนะ

และผู้นำชุมชน หมู่ที่ ๗   ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,334