ออกเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อรองรับการเปิดเรียนอย่างเต็มรูปแบบ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์

วันอังคาร ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นางสาวปราณี ทองแดง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

และข้าราชการในสังกัด

ออกเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อรองรับการเปิดเรียนอย่างเต็มรูปแบบ

ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์  ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก

พระมหาสัญญา ธีรสญฺญโม ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์,

พระอธิการภูวนาท จารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบางขยาราม และคณะครู

ให้ความสะดวกในการออกเยี่ยมฯ ซึ่งการออกเยี่ยมโรงเรียนฯ ครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
 


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,637