โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

วันอังคาร ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
พระเทพมงคลกวี  ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำหนใต้

พร้อมด้วยพระเทพปัญญาโมลี กรรมการส่วนกลาง พระภาวนาธรรมาภิราม  กรรมการหนใต้ ,

พระเมธีธรรมากรผู้ช่วยเลขานุการหนใต้ ,พระครูนิกรธรรมโสภิต ผู้ช่วยเลขานุการหนใต้,

พระครูวรธรรมวิมล เจ้าคณะอำเภอตะกั่วทุ่ง,

พระปลัดอนุชา  ธมฺมทีโป พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพังงา,

พระปลัดธนารักษ์ พุทธรกฺขิโต  เลขานุการเจ้าคณะอำเภอตะกั่วทุ่ง

ได้ลงตรวจเยี่ยมหมู่บ้านต้นแบบ

ที่ได้รับคัดเลือกคือบ้านโคง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลประสงค์  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณ วัดศรีพนมพลาราม ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ   ซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชนมีพระปลัดไกรสร เกสโร เป็นเจ้าอาวาส
   ในการนี้คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยพระครูปริยัตยาภิรม เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พระครูปริยัติคุณาวุธ รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พระครูวรกิจโกศล เจ้าคณะอำเภอท่าชนะ                

และฝ่ายฆราวาส มีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอท่าชนะ,

นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พร้อมบุคลากรในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่

รวมทั้งประชาชนในตำบลประสงค์ร่วมถวายการต้อนรับ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 56,473