ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ (ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วัดวิภาวดีรังสิต ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด

ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕

(ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ณ วัดวิภาวดีรังสิต ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีพระมหาศุภชัย สุภชโย เจ้าอาวาสวัดวิภาวดีรังสิต

ให้ความเมตตานุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการประชุมฯ
 


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,935