ออกนิเทศติดตาม ประเมินผลเพื่อประกันการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ณ ตำบลหนองไทร และอำเภอพุนพิน อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
     นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มอบหมายให้นางสาวสาลินี ทองเพชร นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด

ได้ออกนิเทศติดตาม ประเมินผลเพื่อประกันการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี

ณ สำนักเรียนวัดท่าตลิ่งชัน ตำบลท่าข้าม วัดหนองไทร ตำบลหนองไทร/

วัดทุ่งเซียด ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน วัดเจริญประชาธรรม ตำบลบ้านเสด็จ/

วัดควนสามัคคี ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี เพื่อการจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความเมตตานุเคราะห์ ให้พระคุณท่าน กรอกข้อมูล (ตามเอกสารแนบ)

Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,904