JA slide show
 
ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังแรก ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมืองฯ โทร.0 7728 6192
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นประราชกุศลฯ
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 03:00


วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ         คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดพัฒนาราม(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีพระเทพพิพัฒนา   ภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายคุณัญพงษ์ ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เป็นจำนวนมาก

 
โครงการอบรมปฏิบัติธรรม "ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ"
วันพุธที่ 20 มกราคม 2016 เวลา 02:41


วันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๙  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดโครงการปฏิบัติธรรม "ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ" ณ วัดกาฬสินธุ์  ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖  มกราคม  ๒๕๕๙ ในการนี้ได้อาราธนาพระมหาณรงค์ ฐานธมฺโม รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับอบรมในวันดังกล่าว

 
โครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2016 เวลา 09:45


วันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๙  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" โครงการในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดสมหวัง  ต.วัดประดู่  อ.เมืองฯ  จ.สุราษฎร์ธานี โดยกำหนดจัดอบรมแก่นักเรียน จำนวน ๒๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๘ -๑๐ มกราคม  ๒๕๕๙ โดยได้อาราธนาพระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่เข้าอบรม

 
พศจ.สฎ.จัดโครงการหิ้วปิ่นโตไปวัด ปฎิบัติบูชา บำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2016 เวลา 09:46


วันที่ ๘  มกราคม  ๒๕๕๙  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการหิ้วปิ่นโตไปวัด ปฏิบัติบูชา บำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง  ณ วัดอินทาราม ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง  จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าวมี นายศุภวัชร  ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยนายบรรเจิด  สาริพัฒน์ นายอำเภอท่าฉาง ได้นำคณะข้าราชการในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นประราชกุศลฯ
วันพฤหัสบดีที่ 07 มกราคม 2016 เวลา 02:24


วันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๕๙  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายคุณัญพงษ์ ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๖ เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเป็นจำนวนมาก

 
สวดมนต์ข้ามปี 2559
วันอังคารที่ 05 มกราคม 2016 เวลา 07:06


วันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ (สวดมนต์ข้ามปี) เพื่อให้ศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ได้เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ด้วยกิจกรรมที่เป็นมงคล เป็นการต้อนรับปีใหม่ด้วยความดีงาม และได้ขอความร่วมมือจากวัดทุกวัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมอันเป็นมงคลนี้โดยพร้อมเพรียงกัน โดยในส่วนที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดได้กำหนดสถานจัดกิจกรรม จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้

๑. ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี  (นายวงศศิริ  พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน)
๒. วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ  (นายศุภวัชร  ศักดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน)
๓. วัดท่าไทร  อ.กาญจนดิษฐ์ (นายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน)
๔. วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง อ.เมืองฯ  (นายวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน)
๕. วัดกลางใหม่ อ.เมืองฯ (นายสนิท  ศรีวิหค ปลัดจังหวัด เป็นประธาน)

ในการนี้ มีพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันแต่งกายชุดขาว เข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นมงคลเป็นจำนวนมาก

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
                                     
 พระธาตุวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  พระธาตุศรีสุราษฎร์   พระบรมธาตุไชยา
No images

ผู้บริหารระดับสูง


พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาศนาแห่งชาติ

ผู้บริหารระดับจังหวัด

นายอวยชัย  อินทร์นาค
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อัตรากำลัง

ค้นหาข้อมูลสำคัญทางพุทธศาสนา

ข้อมูลสารสนเทศสำคัญ

 


เว็บสำนักพุทธทั่วประเทศ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้130
mod_vvisit_counterเมื่อวาน75
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้360
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว847
mod_vvisit_counterเดือนนี้2251
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2458
mod_vvisit_counterผู้เข้าเยี่ยมชมของวันนี้187904

We have: 8 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ก.ย. 19, 2017

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์


พระธรรมวิมลโมลี 
เจ้าคณะภาค ๑๖พระเทพพิพัฒนาภรณ์ 
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธนีพระราชไพศาลมุนี
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ธ)

แผนที่เส้นทางไปสุราษฎร์ฯ


วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระบรมธาตไชยาราชวรวิหาร
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก


วัดไตรธรรมาราม
วัดไตรธรรมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญวัดธรรมบูชา
วัดธรรมบูชา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามั้ญ


วัดพัฒนาราม
วัดพัฒนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

  วัดธารน้ำไหล(สวนโมกขพลาราม)
สถานที่ปฏิบัติธรรมวัดธารน้ำไหล หรือสวนโมกขพลาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลเสม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    วัดศานติไมตรี
สถานที่ปฏิบัติธรรมวัดศานติไมตรี  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๓/๒ ถนนซอย ๘ นิคมสร้างตนเองขุนทะเล หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร